Bureau

Wou fannt dir eis?

Dir fannt eis zu Réiden an der Groussgaass am Gebai vun der Infostuff.


Fir eng Energieberodung oder soss Froen zu enger energetescher Verbesserung vun ärer Wunneng:

 

Energie-Hotline:

Tel: 28 33 44

environnement@kanton-reiden.lu

 

Kanton Réiden - Environnement

Service conseil en énérgie

43, Grand-Rue

L-8510 Redange-sur-Attert

Lounge

Fir all Froe betreffend de Primme fir Haushaltselektrogeräter:

 

Tel: 28334 430

primes@kanton-reiden.lu

 

Kanton Réiden - Environnement

Service primes électroménagers

11, Grand-Rue

L-8510 Redange-sur-Attert

 

Primes